Vår värdegrund

Vi ser de assistansberättigade som våra kunder vilket bidrar till att alla behandlas med den respekt vår värdegrund bygger på - alla människors lika värde.

Oberoende av funktion i föreningen är man lika viktig för att kunna leverera bästa möjliga assistans till våra kunder.

Övergripande synsätt

Vår värdegrund utgår från människovärdesprincipen - alla människors lika värde, oberoende av nationalitet, hudfärg, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller annat som avviker från det som anses "normalt".

Vi skiljer på person och funktion.
Vi visar respekt och acceptans för alla kunders integritet, självbestämmande, största möjliga delaktighet i allt de berörs av, samt våra kollegor och alla aktörer i organisationen.

Vi strävar efter ett öppet klimat, där alla ska känna sig bekväma att yttra sina tankar och åsikter, så länge de inte går emot värdegrunden. Medlemmar, styrelsen och anställda verkar för att de lagar, värderingar och policys som styr verksamheten efterlevs. Alla har ett gemensamt ansvar för att skapa trivsel i hela organisationen.