Vår värdegrund

#

Hos Assistans Unionen ser vi de assistansberättigade som våra kunder vilket bidrar till att man behandlas med den respekt vår värdegrund bygger på - alla människors lika värde.

Oberoende av funktion i föreningen är man lika viktig för att kunna leverera bästa möjliga assistans till våra kunder.

Övergripande synsätt

Vår värdegrunden utgår från människovärdesprincipen - alla människors lika värde, oberoende av nationalitet, hudfärg, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller annat som avviker från det som anses "normalt".

Assistans Unionen ska på alla nivåer (medlem, styrelse, ledning och anställd):

 • följa lagar och regler som styr eller på annat sätt påverkar föreningens verksamhet, kunder och anställda.
 • respektera våra kunder och behandla dem som kunder.
 • respektera alla anställda och medlemmar i organisationen.
Detta innebär

Att vi ska visa respekt och acceptans för:

 • alla kunders behov av integritet.
 • alla kunders behov av självbestämmande.
 • alla kunders behov av största möjliga delaktighet i allt som de berörs av.
 • våra kollegor och alla aktörer i organisationen, ta hänsyn till den enskildes integritet och behov av delaktighet.
Så här gör vi
 • Alla inom Assistans Unionen ska tydligt skilja på person och funktion, vilket innebär att det är tillåtet att diskutera och ifrågasätta beslut, genomförande av beslut, enskilda medarbetares och kunders genomförande av fattade beslut och även enskilda aktörers arbetssätt.
 • Det är inte OK att diskutera och ifrågasätta enskilda befattningshavares personliga läggning. Det är dock alltid OK att tala om för kunden (företrädaren), arbetskamrater och överordnade om man känner sig kränkt eller påhoppad av deras sätt att framföra kritik eller annat som upplevs nedsättande eller kränkande ex. kroppsspråk/språkbruk.
 • Medlemmar, styrelsen och anställda ska verka för att de lagar som styr verksamheten efterlevs. Det gäller såväl LSS och LASS som skatte- och arbetsmarknadslagstiftning, arbetsmiljölagstiftning och gällande kollektivavtal.
Gemensamt ansvar

Alla - medlemmar, styrelse, kunder (företrädare) och anställda:

 • har ett gemensamt ansvar för att skapa tydlighet och trivsel i hela organisationen.
 • tar ansvar för att positiva omdömen om föreningen sprids till potentiella kunder, blivande anställda, myndigheter, media och allmänhet.
Så här gör vi
 • Styrelsen ansvarar för att beslut som fattas på föreningsstämman eller medlemsmöten omsätts i handling. Vilket innebär att tydliga direktiv ges till ansvarig befattningshavare så att denne kan skapa tydlighet vidare i organisationen. Varje nivå i Assistans Unionens organisation ansvarar för att fattade beslut blir genomförda i enlighet med föreningens intentioner.
 • Kritiska synpunkter och ifrågasättande behandlas inom organisationen och det är allas ansvar att alla oklarheter hanteras på rätt nivå i föreningen. Det innebär att det som är oklart förmedlas till den nivå som kan påverka och klara ut eventuella brister. Får man ingen respons kan man alltid vända sig till någon i styrelsen.