Så arbetar vi

# #
Foto: Sofie Enander

LSS-lagstiftningen, våra stadgar och vår värdegrund är basen i vår verksamhet.

Föreningen tecknar ett tydligt avtal med varje kund där ansvarsfördelningen mellan Assistans Unionen och kunden tydliggörs. Assistans Unionen ansvarar för allt som rör assistansverksamheten så som arbetsgivaransvar, arbetsledning, kompetensutveckling, arbetsmiljö och personalvård. All administration ingår, så som lönehantering, ekonomisk redovisning, skatteredovisning och redovisning till Försäkringskassan och kommunen.


Vår värdegrund

Vi ser de assistansberättigade som våra kunder vilket bidrar till att alla behandlas med den respekt vår värdegrund bygger på - alla människors lika värde.

Oberoende av funktion i föreningen är man lika viktig för att kunna leverera bästa möjliga assistans till våra kunder.

Övergripande synsätt

Vår värdegrund utgår från människovärdesprincipen - alla människors lika värde, oberoende av nationalitet, hudfärg, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller annat som avviker från det som anses "normalt".

Vi skiljer på person och funktion.
Vi visar respekt och acceptans för alla kunders integritet, självbestämmande, största möjliga delaktighet i allt de berörs av, samt våra kollegor och alla aktörer i organisationen.

Vi strävar efter ett öppet klimat, där alla ska känna sig bekväma att yttra sina tankar och åsikter, så länge de inte går emot värdegrunden. Medlemmar, styrelsen och anställda verkar för att de lagar, värderingar och policys som styr verksamheten efterlevs. Alla har ett gemensamt ansvar för att skapa trivsel i hela organisationen.


Genomförandeplan

Tillsammans med kunden/företrädare tar vi fram en genomförandeplan som anger hur assistansen skall utföras. Planen innehåller mål och rutiner som ger assistenterna stöd i det dagliga arbetet. Allt för att kunden ska känna trygghet i det dagliga livet.
Verksamhetsledning

Assistans Unionen har en verksamhetsledning som tillsammans ansvarar för den dagliga driften av assistansverksamheten. Verksamhetsledningen ansvarar också för all administration i föreningen. Hos varje kund finns en samordnare som ansvarar för schema, tidrapportering och är en länk mellan arbetsgrupp och verksamhetsledningen.


Ekonomi och redovisning

Assistans Unionen är inte vinstdrivande, vilket innebär att hela assistansersättningen används till den personliga assistansen. Föreningen tar odelat arbetsgivaransvar och vi ansvarar också för arbetsledning, kompetensutveckling, arbetsmiljö och personalvård. I föreningens ansvar ingår också all administration såsom lönehantering, ekonomisk redovisning som skatteinbetalningar, redovisning till Försäkringskassan och kommunen (sjuklön och tillfälligt utökad assistans).