Rätt till assistans

Den lagstiftning som reglerar rätten till personligassistans är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

För att kunna beviljas assistansersättning måste man tillhöra någon av personkretsarna som beskrivs i 1 § LSS;


  1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt
  3. personer med annat varaktigt fysiskt eller psykiskt funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Det är Försäkringskassan eller kommunen som gör utredning om behovet. Visar utredningen att det finns ett grundläggande behov på 20 timmar per vecka eller mer är det Försäkringskassan som beviljar assistansersättning och då ska även alla övriga behov räknas in såsom träning, fritids- och sociala aktiviteter och arbete. Även dagis, skola och daglig sysselsättning kan räknas in om det finns särskilda behov.

Kommunen ansvarar för att utreda och bevilja assistans om det grundläggande behovet understiger 20 timmar per veckan men även då ska övriga behov utredas och kunna vara assistansgrundande.

Det går att läsa mera på Försäkringskassans hemsida eller ta kontakt med oss på Assistans Unionen.