Föreningen

# #
Foto: Sofie Enander

Assistans Unionen har tillstånd att bedriva verksamhet enligt LSS, vi administrerar personlig assistans till människor som har beslut om assistanstimmar från Försäkringskassan eller någon kommun.

Vår styrelse och ledning har mer än 50 års samlad erfarenhet av personlig assistans både som anhöriga och som företagsledare.

Föreningen drivs på ett kostnadseffektivt sätt och hela bidraget används för att ge kunder och anställda bästa möjliga villkor.

Som medlem i Assistans Unionens ekonomiska förening har Du möjlighet att påverka föreningens utveckling och det ger även fullständig insyn i föreningens verksamhet.


Medlemskap

För de av våra kunder som inte kan företräda sig själva är det föräldrar eller andra nära anhöriga som söker medlemskap i vår förening. Annars är det du själv som blir medlem.

Genom ditt medlemskap och engagemang är du med och påverkar utvecklingen.

Det är styrelsen som beviljar medlemskap efter skriftlig ansökan.

Låter det här intressant?


Vi erbjuder

När du ger oss förtroendet att förvalta din assistansersättning gör vi det på vad vi anser är bästa möjliga sätt! Vi erbjuder dig som kund bland annat:

Medlemsförmåner: Insyn i verksamhet, möjlighet att påverka, sjukvårdsförsäkring, mervärde genom bolaget.

Verksamhetsledning: Arbetsledning av assistenter, ledning av arbetsplatsträffar, ansvar för genomförandeplan och andra myndighetskrav, myndighetskontakter, arbetstider och schemaläggning samt samordnare på arbetsplatsen.
Verksamhetsledaren: arbetar på uppdrag av styrelsen, verkställer beslut, tar hand om alla frågor som rör verksamheterna, personal och ekonomi, har kontakt med kunderna och deras företrädare, samt delegerar uppgifter till samordnare och kontorsassistent.

Personal: Vi anordnar kompetensutveckling för anhöriga och anställda. Vi sköter löneadministration, arbetsgivarintyg, andra intyg, rekrytering, anställning, samt uppsägning av personal, medarbetarsamtal/lönesamtal samt lönesättning, rehabilitering, pension samt myndighetskontakter.

Ekonomi: Vi tar hand om redovisning av timsaldo och assistansomkostnader varje månad, redovisning till FK, fakturering, bokföring, budget samt inköp.

Administration: Du får kunddator och vi står för IT - systemvård.
Ekonomi/administratör/konstorsassistent: arbetar på uppdrag av verksamhetsledaren, ansvarar för bokföring, redovisning, bokslut, bank, ansvarar för lönekörningen varje månad.

Rådgivning och juridisk hjälp: Vi bistår gärna med kunskap kring frågor du har om LSS, samt vid ansökningar samt överklagan. Vi erbjuder juridisk hjälp utan kostnad.


Styrelsen

# # # # #

Foto: Sofie Enander

Från vänster: Lars Forsberg (ordförande), Monica Olofsson (ledamot), Elisabeth Greze (ledamot), Britt-Karin Forsberg (suppleant) & Tommy Jansson (suppleant)Administration

Vår administration sköts från kontoret på Rutsbrogården.


Verksamhetsledare:

Caroline Larsson
Direkttelefon: 072-572 05 56
caroline.larsson@assistansunionen.se


Administration:

Ann-Louise Häggblom
Direkttelefon: 079-348 10 23
annlouise.haggblom@assistansunionen.se


Vem kan få personlig assistans?

Den lagstiftning som reglerar rätten till personligassistans är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

För att kunna beviljas assistansersättning måste man tillhöra någon av personkretsarna som beskrivs i 1 § LSS;


  1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt
  3. personer med annat varaktigt fysiskt eller psykiskt funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Det är Försäkringskassan eller kommunen som gör utredning om behovet. Visar utredningen att det finns ett grundläggande behov på 20 timmar per vecka eller mer är det Försäkringskassan som beviljar assistansersättning och då ska även alla övriga behov räknas in såsom träning, fritids- och sociala aktiviteter och arbete. Även dagis, skola och daglig sysselsättning kan räknas in om det finns särskilda behov.

Kommunen ansvarar för att utreda och bevilja assistans om det grundläggande behovet understiger 20 timmar per veckan men även då ska övriga behov utredas och kunna vara assistansgrundande.

Det går att läsa mera på Försäkringskassans hemsida eller ta kontakt med oss på Assistans Unionen.